3 bước báo mã vận đơn chuyển phát nội địa Trung Quốc trên hệ thống iChina Company

3 bước báo mã vận đơn chuyển phát nội địa Trung Quốc trên hệ thống iChina Company

Sau khi nhà cung cấp phát đi kiện hàng về kho tiếp vận của chúng tôi tại Trung Quốc, cần yêu cầu họ cung cấp cho mình mã vận đơn của kiện hàng, sau đấy thực hiện tuần tự cách thức được hướng dẫn trong bài viết này để quá trình hợp tác hai bên được diễn ra thuận lợi.