viết sau

Chính sách bồi thường và hoàn trả
Chính sách bồi thường và hoàn trả
Bản Chính sách bồi thường và hoàn trả này là bản chính sách mặc định iCHINA.,jsc áp dụng khi phát sinh các sự cố không mong muốn trong quá trình cung cấp dịch vụ. Mặc định khi sử dụng bất kỳ một trong những dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đã thông qua Chính sách này. Chúng tôi không mong muốn phải sử dụng tới Chính sách này, nhưng đây là tôn chỉ mặc định thể hiện rõ ràng trách nhiệm mỗi bên trong quá trình hợp tác đôi bên cùng có lợi.